NAUCZANIE ZDALNE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. z 2016 r, L119, poz. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa w Rudnie, 21-140 Rudno, ul. Spacerowa 110, e-mail: zsrudno@op.pl , tel.: 81 8568204.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: e-mail: zsrudno@op.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania, tj. komunikacji elektronicznej z rodzicem/ opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, ucznia niepełnosprawnego lub z ucznia pełnoletniego.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych jest ustawa o Systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o Systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:

a) imię (imiona) nazwisko,

b) dane kontaktowe, adres poczty e-mail,

c) nr telefonu,

d) nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

  1. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.

  2. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo do:

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rudnie w ramach zdalnego nauczania.

9. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.