KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA NIEĆKO W RUDNIE


Klauzula informacyjna RODO dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów


W związku z realizacją wymogów od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz Ustawą krajową z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie, 21-140 Rudno, ul. Spacerowa 110, zwanym dalej Administratorem.

 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe: e-mail: zsrudno@op.pl

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celu:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej,

  2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  3. Wizerunek ucznia/rodzica/opiekuna prawnego – tylko w przypadku wyrażenia zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być:

  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza UE.

 8. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa w Rudnie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku dzieci przez rodziców/ opiekunów prawnych. Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek dotyczy. 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okres:

10. Aby zrealizować cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie z siedzibą przy ul. Spacerowej 110, 21-140 Michów.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 21-140 Rudno, ul. Spacerowa 110, tel. 81 8568204, tel., e-mail: zsrudno@op.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie.

 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście do budynku, boiska szkolne, parking szkolny, korytarze budynku.

 5. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 6. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

 8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.