DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsrudno.avx.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.10.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.12.2020


Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 21.03.2023


Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z konwencją w kulturze (dotyczy prezentacji z galerii szkolnej),

- część załączników jest w formie skanów,

- brak możliwości odczytania tekstu przez lektora,

- część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 07.12.2020 r. na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Jerzy Krawczak, e-mail: zsrudno@op.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 8568204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementów. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.

Ponadto od strony wschodniej znajduje się wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - dostępne dla uczniów.

Poza tym dostępne jest wejście do szkoły przez szatnię od strony placu zabaw oraz wejście do zaplecza kuchennego, do których prowadzą schody.

 1. Wszystkie wejścia są zabezpieczone barierkami.

 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

 3. Budynek nie posiada wind.

 4. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.

 5. Przy Sali sportowej znajduje się łazienka i szatnia dostosowana do osób niepełnosprawnych.

 6. Przed szkołą znajduje się parking dla samochodów osobowych. Brak miejsc parkingowych oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem – brak oznaczeń.

 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a ani oznaczeń lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (tj. urządzeń ułatwiających słyszenie i rozróżnianie mowy).