Informacja o sposobie realizacji zdalnego nauczania

Poniżej przedstawiam informację o sposobie i trybie realizacji zadań związanych z kształceniem na odległość, w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie obowiązujących w terminie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. podczas czasowego zawieszenia zajęć edukacyjnych  i wychowawczych, w szkole organizuje się kształcenie na odległość z wykorzystaniem metod i technik to umożliwiających.

2. Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 roku; 7 stycznia dzień wolny z puli dni dyrektorskich.

3. Kształcenie na odległość będzie polegać na udostępnianiu, wskazywaniu materiałów edukacyjnych przez nauczycieli, prowadzeniu zajęć, konsultacji oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami za pomocą środków kontaktu na odległość takich jak: dziennik elektroniczny LIBRUS, platforma TEAMS, telefon itp.

4.  Formę i zakres stosowania tych metod ustalą nauczyciele po uwzględnieniu możliwości związanych z dostępnością właściwego sprzętu, umiejętności uczniów, funkcjonalności dostępnych rozwiązań.

5. Podstawową platformą wymiany informacji będzie dziennik elektroniczny LIBRUS oraz komunikator Teams

6. Do pracy on-line mogą być również wykorzystywane narzędzia takie jak Messenger, SMS, telefon i inne – decyzję o wyborze narzędzia podejmują wychowawcy i nauczyciele po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości technicznych swoich i uczniów. Podstawą wyboru narzędzi internetowych jest ich możliwość działania na sprzęcie komputerowym różnej jakości oraz nie tylko szybkim łączu internetowym.

6. Posiadanie przez ucznia ograniczonego dostępu do Internetu lub słabszego komputera nie może być powodem jego wykluczenia (zwolnienia) z realizacji przez szkołę kształcenia zdalnego.

7. Udział uczniów w kształceniu na odległość jest obowiązkowy. Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego. Podejmowane przez uczniów działania będą oceniane. Nauczyciele będą informować o wymaganiach, określać zakres pracy oraz warunki jej zaliczenia.

Ocenie mogą podlegać:

- przesłane przez ucznia prace w postaci dokumentów, zdjęć, prezentacji; rozwiązywanie przez uczniów testów, quizów on-line;

- odpowiedzi ucznia udzielone poprzez e-mail, platformę edukacyjną lub podczas bezpośredniego kontaktu np. poprzez komunikator internetowy- Teams.

Ocenie może podlegać również inna aktywność uczniów  w podejmowaniu zadań związanych z kształceniem na odległość (ustalą to nauczyciele).

8. Obowiązek realizacji kształcenia na odległość będzie uznany jeżeli uczeń, a w klasach młodszych rodzic będzie utrzymywał kontakt z nauczycielami na zasadach wspólnie z nimi ustalonych. Nie ma z góry ustalonej ilości logowań się do platformy Teams i dziennika elektronicznego przez wszystkich uczniów. Harmonogram pracy nauczycieli z uczniami się nie zmienia i jest to tygodniowy rozkład zajęć. Kontakt z uczniami w czasie rzeczywistym. Wywiązywanie z obowiązków oraz zachowanie się ucznia podczas pracy zdalnej będzie podlegać ocenie zachowania.

O ocenach, uczniowie będą informowani na bieżąco przez nauczycieli, będą one wpisywane do dziennika LIBRUS, tak jak do tej pory.

9.  W pracy z uczniami, nauczyciele mogą posługiwać się i wskazywać również inne rozwiązania dostosowane do potrzeb realizacji kształcenia zdalnego np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna lub inne portale z odpowiednimi dla uczniów treściami. Nie są dopuszczone do użytku internetowe usługi wymagające dodatkowych opłat.

10.  Koordynatorami kształcenia na odległość w poszczególnych klasach będą wychowawcy tych klas, którzy wspólnie z innymi nauczycielami będą planować tygodniowy rozkład pracy i zadawanych zadań dla uczniów, aby nie przeciążać uczniów pracą, a jednocześnie zapewnić realizację podstawy programowej w sposób umożliwiający dalszą naukę po powrocie do szkoły. Przy planowaniu pracy uczniów będzie brany pod uwagę również czas spędzany przed monitorem.

Treści realizowanych zagadnień z podstawy programowej będą dostosowywane przez nauczycieli do potrzeb i możliwości uczniów oraz do szczególnej sytuacji wynikającej ze specyfiki kształcenia na odległość.

11. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły będą również realizowane zajęcia związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia z rewalidacji, doradztwo zawodowe. Uczniowie i rodzice będą mogli również skorzystać z pomocy nauczycieli specjalistów – pedagoga i logopedy w formie zdalnej ustalonej pomiędzy rodzicami, a nauczycielami. W przypadku całkowitego braku możliwości udziału ucznia w kształceniu na odległość (brak dostępu do komputera, smartfonu, brak Internetu), rodzice powinni to zgłosić wychowawcy klasy. Podejmiemy działania mające na celu rozwiązanie problemu.

12. Kontakt rodziców z nauczycielami, w zależności od możliwości i ustaleń kontakt będzie mógł się odbywać z wykorzystaniem SMS, telefonu lub innych metod gwarantujących rozmowę na bieżąco.

13. Aby uporządkować korespondencję i wymianę informacji:

Narzędzia wykorzystywane podczas kontaktów z nauczycielami.

E. Chomicka - Dyrektor Szkoły